NMC - הד ארצי

תקנון ותנאי שרות לשימוש מורשה באתר


1. לצורך הנוחות, בתנאים אלו להלן, שימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכול לפי ההקשר.

2. האתר http://184.106.181.157/projects/nmc/ (להלן: "האתר") ו/או כל "Deep Link" של האתר, הינו אתר ברשת האינטרנט, המאפשר לגולש ברשת האינטרנט, המשתמש באתר, בין היתר, לרכוש תכנים שונים להורדה למחשב האישי ולמכשיר טלפון סלולארי תומך בלבד ולרכוש תקליטורים בפורמט Mp3 או בפורמט CD או בפורמט DVD וכן כל מוצר ו/או שירות אחר שתציע החברה מעת לעת.

3. השימוש באתר, בתכנים ובמוצרים שבאתר, כפוף לתנאי השימוש שלהלן,

4. "משתמש" משמעותו גולש ברשת האינטרנט המשתמש בקוו טלפון, לו קיבל הסכמה חוקית ומודעת מראש של בעל קוו הטלפון ו/או של המחזיק בקוו הטלפון כדין.

5. רק משתמש העונה על התנאים דלעיל רשאי לרכוש שירותים ו/או תכנים באתר.

6. התכנים באתר מופצים על ידי חבר NMC UNITED בע"מ ועל ידי חברת הד-ארצי. בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בכתובת הדואר האלקטרוני: Helpsongs@nmcunited.co.il

7. האתר מופעל על ידי חברת PayCall (קבוצת א. ציון בע"מ) טלפון: 03-7173333, פקס:1533-7173338, אימייל:info@paycall.co.il , המגשימים 20 ת.ד 7418, פתח-תקווה מיקוד 49250 ישראל

8. השימוש באתר כפוף לתקנון/תנאי שימוש שלהלן. ככל שהמשתמש באתר אינו מסכים לתנאי השימוש באתר, עליו לחדול מכל שימוש באתר.

9. משלוח מוצר נעשה באמצעות דואר רשום - עלות המשלוח על החברה. המחירים באתר כוללים את מחיר המשלוח. זמן הגעה: בד"כ כ – 7 ימי עסקים . במידה והמשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה, תוציא החברה, משלוח נוסף בדואר מהר ככל שניתן. תקנון רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו החברה תבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הרוכש.

10. מימוש רכישת האלבום בפורמט דיגיטלי הינו מיידי, והקבצים הניתנים להורדה הינם מסוג mp3 באיכות 320 KBPS

11. אישור הרכישה על ידי חיוג למספר המצוין בעמוד הרכישה והכנסת קוד האישור אשר באמצעותו מתחייב המשתמש לבצע את הרכישה מהאתר מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע רכישה באתר.

12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי התכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים מעת לעת, על פי שיקול דעתה.

13. בעת הצעה לרכישת מוצר פיזי מהאתר, ימלא המשתמש את שמו, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, כתובת למשלוח,(שם עיר, שם רחוב, מספר בית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה).

14. המשתמש מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על המשתמש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שהזין לאתר, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת המשתמש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.

15. הפרטים שימסור המשתמש לצורך רכישה ו/או תשלום לאתר יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש. למרות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכול להתחייב כי מערכות האתר ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה. בנוסף, משתמש מאשר לחברה לשלוח לו מסרים פרסומיים, אודות תוכן חדש באתר, לכתובת המייל אותה הכניס.

16. החברה רשאית לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש ו/או אודות השימוש של המשתמש באתר, לרבות בתכנים שבאתר, ללא קבלת אישור המשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות בעל זכויות בתכנים מתכני האתר ו/או נציגי בעל זכויות כאמור ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש.

17. האתר, לרבות כל התכנים והמוצרים שבאתר לרבות סימנים, סימנים מסחריים, צלמיות, טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, צליל, הקלטה, יישומי תוכנה, הם רכושה של החברה ו/או הוצבו באתר באישור ו/או רישיון מאת צדדים שלישים. תכני האתר והמוצרים שנמכרים בו מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני וכל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים, בהתאמה. כל שימוש בתכנים ו/או במוצרים כאמור, ללא קבלת הרשאה מאת בעלי הזכויות, מראש ובכתב, מנוגד לדין ואסור.

18. המשתמש מתחייב כלפי החברה שלא לעשות במוצר, בהקלטות הקוליות הכוללות בו ובעבודה הגרפית של המוצר שימוש מסחרי כלשו לרבות השכרתו, העתקתו, השמעתו ברבים, שידורו וכיו"ב או למוסרו לאחר שיעשה בו שימוש כנ"ל.

19. החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע על כך מיידית בכתב את החברה. צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות שהיא.

20. החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא יהיו שגיאות ו/או תקלות טכניות בפרטים שבאתר ובתפעול האתר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מכיתוב שגוי, תקלות במערכות האתר ו/או המערכות המשמשות לתפעולו, ו/או מכל תקלה הנובעת מכוח עליון. למשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בכל האמור לעיל.

21. חל איסור חמור ומוחלט לרכוש תוכן ללא קבלת הסכמה חוקית ומודעת מראש של בעל קוו הטלפון ו/או של המחזיק בקוו הטלפון כדין, לשימוש האמור.

22. מובהר בזאת, כי יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים באספקת תוכן, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל העובדה שהתכנים מסופקים אל המחשב האישי שבידי המשתמש באמצעות רשת האינטרנט או רשת סלולארית, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.

23. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לערוך שינויים במבנה ו/או חוזי ו/או אפשרויות האתר ובתכנים ובמוצרים שבאתר ו/או להסיר מהאתר תוכן ו/או תכנים ו/או מוצר ו/או מוצרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' בעניין.

24. החברה עשויה לספק, במסגרת האתר, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. אין לחברה שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות המשתמש עליהם.

25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, התכנים, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, לרבות על ידי הוספה, גריעה, הפסקה, הגבלה, שינוי מבנה האתר, מראה האתר ו/או חלקים ממנו, היקף, זמינות המידע והשירותים המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו, לרבות סגירת האתר, מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין ביצוע האמור לעיל ו/או חלק ממנו.

26. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או כל צד שלישי הקשור באתר, אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור המשתמש, לכל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים שבאתר, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של המשתמש על האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים שבאתר. אין לבצע שום עסקה ו/או ליטול שום התחייבות ו/או להציג כל מצג ו/או או לקבל כל החלטה בהסתמך על האתר ותוכנו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

27. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנים לחברה על פי הוראות תנאים אלו מוקנים בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה בעלי מניותיה וכל הפועלים מטעמה /או עבורה וכן כל גורם אחר הקשור באספקת התכנים ו/או המוצרים לאתר, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

28. ככל והוראה מהוראות תנאים אלו תוכר ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בישראל כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, ימשיכו יתר הוראות התנאים להיות בתוקף מלא ויראו את ההוראה האמורה כמוחלפת בהוראה חוקית ואכיפה שתוכנה הוא הקרוב ביותר האפשרי לנוסח ההוראה המוחלפת.

29. הדין החל על השימוש באתר וכל הנובע וקשור בו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי השימוש, לאתר ולכל הקשור בו, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

30. כל זכות שלא הוקנתה במפורש בתנאים אלו למשתמש, שמורה לחברה. כל השתהות של החברה בקיום זכות העומדת לזכותה על פי דין או על פי האמור לעיל ולהלן, או הימנעות של החברה מעמידה על זכות כאמור, לא יחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה.

31. לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלו או לפיהם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה.

32. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והדין בעניין והסתמכות החברה על תנאי שימוש אלו.

33. החברה רשאים להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תנאים אלו לצד שלישי, ולמשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

34. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה על פי כל דין, המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש

35. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש שלעיל ולהלן חלה בכל עת על המשתמש בלבד. לתשומת לבכם, חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש ולחזור ולעשות כן מעת לעת, הואיל השימוש באתר מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאים כאמור.

36. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש באתר לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש באתר, כפי שיהיו מעת לעת.

37. כל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים, שאינו מותר במפורש למשתמש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בתכני האתר, במוצרים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
PayCall.co.il nmcunited.co.il